BIYERNES, SETYEMBRE 16, 2022

Paggunita kina Papa San Cornelio
at Obispo San Cipriano, mga martir

1 Corinto 15, 12-20
Salmo 16, 1. 6-7. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

Lucas 8, 1-3

Memorial of St. Cornelius, Pope, and St. Cyprian, Bishop, Martyrs (Red)

Mga Pagbasa mula sa
Biyernes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
1 Corinto 15, 12-20

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo’y muling nabuhay, ano’t sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung ito’y totoo, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo’y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung magkagayon, lilitaw na kami’y mga bulaang saksi ng Diyos. Sapagkat pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo ngunit lilitaw na hindi ito totoo, kung talagang di bubuhaying muli ang mga patay. Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo’y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan, at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao.

Ngunit ang totoo, si Kristo’y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 16, 1. 6-7. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan,
poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan;
pagkat ako’y taong tapat, di nandaya kailanman,
kaya ako’y sumasamong dalangin ko ay pakinggan.

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig,
kaya ako’y dumudulog at sa iyo humihibik;
sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig,
sa piling mo’y ligtas kami sa kamay ng malulupit.

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

Kung paanong sa mata mo’y lubos ang ‘yong pag-iingat,
gayun ako ingatan mo sa lihim ng iyong pakpak;
yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamalas
kapag ako ay nagising, sa piling mo’y magagalak.

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 8, 1-3

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang Labindalawa, at ilang babaing pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman: si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya’y pitong demonyo ang pinalayas; si Juanang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes; si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Hesus at ng kanyang mga alagad.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Biyernes

Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama nating higit ang kanyang presensya.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Gamitin Mo kami sa iyong gawain, O Panginoon.

Ang Simbahan nawa’y patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, at katotohanan sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon.

Bilang isang komunidad, nawa’y huwag nating ipagwalang-bahala ang ating buhay pananampalataya bagkus hanapin natin ang Diyos maging sa mga paghihirap at pagsubok, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga bata nawa’y lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga mahal na yumao nawa’y magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at kasiyahan sa Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos Ama sa Langit, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming mga puso upang magbunga kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.truthshop
Shadow
Spiritual Frontliner banner

BE OUR PARTNERS!

ads
ads
ads
ads
ads
ads
2
3
4
ads
ads
previous arrow
next arrow


Subscribe Now to Received Latest News and Blogs

Subscribe us to receive latest News & Update in your inbox