Homily August 14, 2022

20th Sunday Cycle C

Jer 38:4-6.8-10 Heb 12:1-4 Lk 12:49-53

Sa Bibliya ang Diyos ay nagpapahayag. Ito ay sinulat upang maging maliwanag sa atin ang ibig sabihin ng Diyos. Pero hindi lahat ng nasa Bible ay madaling maintindihan. Ang ibang mga bagay ay mahirap intindihin dahil sa matagal na itong sinulat kaya ito ay nangangailangan ng historical background para maintindihan. Ang iba rin ay malabo dahil sa ito ay sinulat sa ibang lenguahe. Mahirap na ito ay maisalin nang maayos sa modern languages natin ngayon. Pero ang iba ay mahirap intindihin kasi parang kakaiba ang nilalaman nito sa ating inaasahan. Isa na rito ay ang pagbasa natin ngayon na sinabi ni Jesus: “Akala ba ninyo na pumarito ako upang magdala ng kayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi.” Nagdadala siya ng tabak. Paano ba ito? Hindi ba mapayapa si Jesus? Siya pa nga ang nagsabi na mahalin mo ang iyong kaaway at huwag mong gantihan ang gumagawa ng masama sa iyo.

Pero itong sinabi ni Jesus ay nararanasan nga natin. Marami sa atin, sa pagsisikap natin na maglingkod sa Diyos at magiging tapat sa kanya, tayo ay kinokontra ng mga tao, kahit na nga ng ating mga pamilya. Nagagalit sila sa atin hindi dahil sa gumagawa tayo ng masama kundi dahil sa sinusunod lang natin ang sinasabi ng Diyos. Ito ay nararanasan ng ilan na sa kanilang kagustuhan na maging pari o maging madre, kinokontra sila ng kanilang mga magulang na may ibang pangarap para sa kanila. May mga tao na sa kanilang pagiging generous sa nangangailangan, hindi sila naiintindihan ng kanilang mga anak – bakit pa daw tumulong sa mga mahihirap, na sila daw ay pinagsasamantalahan lang. Sa ibang mga bansa maraming pamilya at magkaibigan ay nagkakahiwalay dahil sa issue of abortion. Hindi matanggap ng marami na mas mahalaga ang buhay ng tao, ang buhay ng bata, kaysa karapatan ng babae sa kanyang katawan.

Sa kanilang paningin mas mahalaga ang karapatan ng sarili kaysa buhay ng iba. Sa atin sa Pilipinas isang naghihiwalay sa atin ay ang katotohanan tungkol sa ating kasaysayan. May mga sumusulong na baliktarin ang katotohanan na nangyari sa kasaysayan. Nagsasabi sila na Golden Age daw ang panahon ng Martial Law. Binabalewala nila ang bilyong-bilyong ninakaw sa bansa ng mga Marcos at ang maraming pinatay at dinukot noong 14 years ng Martial law.

Hindi ba totoo ang sinabi ni Jesus na siya, ang katotohanan at ang buhay, ay nagdadala ng pagkakabahaginan? He is a source of controversy. Sinabi na ito ni Simeon kay Maria noong dinala ang sanggol na si Jesus sa Templo. Sinabi ni Simeon: “Ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel.” At ganyan nga ang nangyari kay Jesus. Noong panahon may humahanga at naniniwala sa kanya at may nagagalit naman sa kanya, ganun kagalit na gusto siyang ipapatay, at pinapatay nga siya. Ayaw ng dilim ang liwanag. Ayaw ng masasama ang gumagawa ng mabuti kasi lumalantad ang kanilang kasamaan sa harap ng kabutihan.

Naranasan ito ni propeta Jeremias sa ating unang pagbasa. Noong panahon niya, ang Jerusalem ay nilulusob at napapaikutan na ng mga Babylonians. Hirap na hirap ang mga kawal sa lunsod na labanan ang mga sumasalakay na kalaban. Pero si Jeremias sa loob ng lunsod ay sumisigaw na hindi sila magtatagumpay sa pagtatanggol sa lunsod. Ang pagsalakay ng mga Babylonians ay parusa ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Dapat silang magsisisi sa kanilang kasamaan. Maging makatarungan na sila at manalig lang kay Yahweh at hindi sa mga diyos-diyosan nila. Kung hindi sila magsisisi, siguradong babagsak ang lunsod at masisira ang templo. Galit ang mga pinuno ng bayan kay Jeremias. Sa halip na i-encourage ang mga tao na lumaban, dini-discourage na niya. Kaya siya ay pinigil nila. Hinulog siya sa isang balon na puno ng putik at hinayaang mamatay doon. Mabuti na lang at nagsumbong si Ebed-Melec sa hari at tinulungan siyang iahon sa balon.

Wala namang ginawa si Jeremias kundi ilahad ang mensahe ng Diyos sa kanyang kababayan. Pero ayaw pakinggan ng mga leaders ang kanyang mensahe na magsisi. Mas umaasa sila sa kanilang defenses kaysa mensahe ng Diyos at gusto nilang patahimikin ang propeta.

Ang pagpapatahimik sa Salita ng Diyos ay nangyayari nga sa ating panahon ngayon. Pinipigilan ng mga tao ang paglapit sa Diyos. Ayaw nilang pakinggan ang Diyos sa public affairs, kaya hinihiwalay ang relihiyon sa politika. Dapat hindi pasukin ng Diyos at ng kanyang batas ang politika. Sa ganitong kalagayan ano ang ating gagawin? Tumahimik na lang? Just avoid the conflict? Sumunod na lang sa kalakaran ng mundo? Sana ang apoy na umaalab sa puso ni Jesus ay umalab din sa atin. Pagningasin natin ang apoy ng pag-ibig at katarungan ng Diyos sa mundo. Patuloy tayo sa ating paglapit sa Diyos at magiging tapat kay Jesus.

Sa aklat ng Hebreo ng ating ikalawang pagbasa inilalarawan ang buhay ng ating pagiging kristiyano sa isang takbuhan o karera. Tayo ay tumatakbo sa arena na pinanonood ng malaking audience. Ang audience natin ay ang mga santo na nagwagi. Chini-cheer tayo mula sa langit na patuloy na tumakbo. Tanggalin na natin ang anumang nagpapabigat at anumang pumipigil sa ating pagtakbo. Iyong mga putik na nakakapit sa ating mga sapatos. Ang damit na mabigat at iba pang dalahin sa buhay ay iwanan na natin. Iwanan na ang mga ugali, mga takot at mga pinagkakaabalahan na pumipigil sa atin sa paligsahan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siya ang ating finish line.

Huwag na tayong lilingon-lingon pa sa nakaraan. Ang buong attention natin ay nandoon sa ating gantimpala sa harapan natin na walang iba kundi ang pakikiisa sa tagumpay ni Jesus. Kapag tayo ay nahihirapan, pakinggan natin ang cheers ng mga nasa langit na nagpapalakas ng ating loob. Huwag natin masyadong pahalagahan ang kahirapan na dinadaanan natin. Hindi pa nga humahantong sa pagdanak ng dugo ang ating pakikipagtunggali sa kasamaan. Ang mga martir at si Jesus ay nagbuhos ng dugo kaya natamo nila ang tagumpay. Hindi pa natin iyan nararanasan. Pero tanggapin natin na hindi madali ang pagsunod kay Jesus. He is a sign of contradiction for those who do not accept him. Kaya magpatatag tayo sa Banal na Eukaristiya upang matanggap natin ang kanyang salita na siya ay nagdadala ng tabak na maghihiwalay sa atin sa mga hindi tumatanggap sa kanya.truthshop
Shadow
Spiritual Frontliner banner

BE OUR PARTNERS!

ads
ads
ads
ads
ads
ads
2
3
4
ads
ads
previous arrow
next arrow


Subscribe Now to Received Latest News and Blogs

Subscribe us to receive latest News & Update in your inbox