MIYERKULES, PEBRERO 15, 2023

 2,189 total views

Miyerkules ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 8, 6-13. 20-22
Salmo 115, 12-13. 14-15. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Marcos 8, 22-26

Wednesday of the Sixth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Genesis 8, 6-13. 20-22

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Pagkalipas ng apatnapung araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong, at pinalipad ang isang uwak. Ito’y lumigid nang lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala nang tubig. Palibhasa’y laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya’t nagbalik ito; hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng pitong araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito’y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas uli ng pitong araw si Noe saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik.

Noon ay animnaraa’t isang taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa.

Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis, at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, “Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipulin uli ang anumang buhay.

Hanggang naririto’t buo ang daigdig,
tagtanim, tag-ani, palaging sasapit;
tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init,
ang araw at gabi’y hindi mapapatid.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 12-13. 14-15. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Sa Diyos ko’t Panginoon, ano’ng aking ihahandog
sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob?
Ang handog ko sa dambana, ay inumin na masarap,
bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas.

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang,
ang anumang pangako ko, ay doon ko ibibigay.
Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam.

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang,
sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

ALELUYA
Efeso 1, 17-18

Aleluya! Aleluya!
D’yos Ama ni Hesukristo,
kami ay liwanagan mo
at tutugon kami sa ‘yo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 8, 22-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, dumating sina Hesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Hesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata saka ipinatong ang kanyang mga kamay. “May nakikita ka na bang anuman?” tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, “Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila’y parang punongkahoy.” Muling hinipo ni Hesus ang mga mata ng bulag; ito’y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN
Ikaanim na Linggo sa Karaniwang Panahon
Miyerkules

Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa kanya nang buong puso.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, punuin Mo kami ng iyong liwanag.

Ang Simbahan nawa’y umunlad sa kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinahamak, mga itinakwil at mga walang nagmamahal sa ating lipunan nawa’y makaramdam ng pagkalinga ng Diyos sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayong lahat nawa’y magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga nagdurusa nawa’y makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan nawa’y makatagpo ng walang maliw at walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ng iyong Anak na si Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

 truthshop
Shadow
Spiritual Frontliner banner

BE OUR PARTNERS!

ads
ads
ads
2
3
4
previous arrow
next arrow


Subscribe Now to Received Latest News and Blogs

Subscribe to us and receive latest News & Updates in your inbox