LINGGO, ABRIL 16, 2023

 642 total views

Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (A)

Mga Gawa 2, 42-47
Salmo 117, 2-4. 13-15. 22-24

Butihing Poo’y purihin,
pag-ibig n’ya’y walang maliw.

1 Pedro 1, 3-9
Juan 20, 19-31

Second Sunday of Easter (White)
Divine Mercy Sunday

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 2, 42-47

Pagbasa mula sa mga Gawa ng mga Apostol

Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa pananalangin.

Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila’y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalu-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 2-4. 13-15. 22-24

Butihing Poo’y purihin,
pag-ibig n’ya’y walang maliw.

Ang taga-Israel,
bayaang sabihi’t kanilang ihayag,
“Ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi kukupas.”
Mga saserdote ng Diyos na Panginoon,
bayaang magsaysay:
“Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan.”
Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag,
“Ang pag-ibig niya’y hindi magwawakas.”

Butihing Poo’y purihin,
pag-ibig n’ya’y walang maliw.

Sinalakay ako’t
halos magtagumpay ang mga kaaway,
dahilan sa roon sila’y napipilan.
Dahilan sa roon ako’y pinalakas, at ako’y tumatag;
Siya, sa buhay ko, ang Tagapagligtas.
Dinggin ang masayang
sigawan sa tolda ng mga hinirang:
“Panginoo’y siyang lakas na patnubay.”

Butihing Poo’y purihin,
pag-ibig n’ya’y walang maliw.

Ang batong natakwil
ng nangagtatayo ng tirahang-bahay,
sa lahat ng bato’y higit na mahusay.
Ang lahat ng ito
ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos,
kung iyong mamasdan ay kalugud-lugod.

Butihing Poo’y purihin,
pag-ibig n’ya’y walang maliw.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 1, 3-9

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo’y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira, at di kukupas. Ang kayamanang iya’y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo’y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon.

Ito’y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba’t ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, na nasisira, ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya, na higit kaysa ginto, ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo’y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa Araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit nananalig na kayo sa kanya. Dahil dito’y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya — ang inyong kaligtasan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 20, 29

Aleluya! Aleluya!
Mapalad at maligaya
ang sumasampalataya
sa di nakita ng mata!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 19-31

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Kinagabihan ng Linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Judio. Dumating si Hesus at tumayo sa gitna nila. “Sumainyo ang kapayapaan!” sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Hesus, “Sumainyo ang kapayapaan! Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayun din naman, sinusugo ko kayo.” Pagkatapos, sila’y hiningahan niya at sinabi, “Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga; ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad.”

Ngunit si Tomas na tinaguriang Kambal, isa sa Labindalawa, ay wala roon nang dumating si Hesus. Kaya’t sinabi sa kanya ng ibang alagad, “Nakita namin ang Panginoon!” Sumagot si Tomas, “Hindi ako maniniwala hangga’t di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at naisusuot dito ang aking daliri, at hangga’t hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran.”

Makalipas ang walong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad; kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Hesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, “Sumainyo ang kapayapaan!” Saka sinabi kay Tomas, “Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na.” Sumagot si Tomas, “Panginoon ko at Diyos ko!” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.”

Marami pang kababalaghang ginawa si Hesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natala rito’y sinulat upang sumampalataya kayong si Hesus ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, at sa gayo’y magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-2 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Sa araw na itong pinararangalan natin si Hesus na Hari ng Banal na A wa, buksan natin sa kanya ang ating mga puso at manalangin nang buong kababaang-loob at pananalig:

Mahabaging Hesus, dinggin ang aming panalangin!

Para sa buong Simbahan: Nawa ito’y maging malinaw na tanda at mabisang kasangkapan ng awa ng Diyos para sa lahat – mga sumasampalataya man at hindi. Manalangin tayo!

Para sa Santo Papa at iba pang pinuno ng Simbahan: Sila nawa ay maging inspirasyon sa lahat ng sumasampalataya sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo!

Para sa mga nagpapakumpisal: Nawa sila’y maging laging karapat-dapat na kasangkapan ng mahabaging pagmamahal ni Kristo. Manalangin tayo!

Para sa mga tulad ni Tomas na di makapaniwala sa Muling Pagkabuhay: Nawa mapaglabanan nila ang kanilang pag-aalinlangan sa tulong ng kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo!

Para sa lahat ng may karamdamang pisikal, sikolohikal, at moral: Nawa makalasap sila ng ginhawa’t lunas sa pagkakawanggawa ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo!

Para sa lahat ng kasapi sa ating parokya: Gaya ng mga unang Kristiyano, manatili nawa tayong tapat sa mga turo ng mga apostol, masiglang lumahok sa pan-Linggong Eukaristiya, at magbahagi sa mga nangangailangan ng mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Manalangin tayo!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. (Tumigil sandali.) Manalangin tayo!

Maawaing Hesus, salamat sa mga kaloob ng Banal na Espiritu, iyong kapayapaan at pagpapatawad. Nawa ilapit kami nito sa iyo at sa isa’t isa, at gawin kaming kasangkapan ng iyong pagmamahal para sa lahat ng aming mga kapatid. Ikaw na nabubuhay at naghahari nang walang hanggan. Amen!truthshop
Shadow
Spiritual Frontliner banner

BE OUR PARTNERS!

ads
ads
ads
2
3
4
previous arrow
next arrow


Subscribe Now to Received Latest News and Blogs

Subscribe to us and receive latest News & Updates in your inbox