SABADO, AGOSTO 19, 2023

 3,164 total views

Sabado ng Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

o kaya Paggunita kay San Juan Eudes, pari
o kaya Paggunita kay San Ezekiel Moreno, obispo
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Josue 24, 14-29
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Mateo 19, 13-15

Saturday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. John Eudes, Priest (White)
or Optional Memorial of St. Ezekiel Moreno, Priest (White)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Josue 24, 14-29

Pagbasa mula sa aklat ni Josue

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Josue sa mga tao: “Kaya naman ngayon, sambahin ninyo ang Panginoon at paglingkuran ninyo siya nang tapat. Kalimutan na ninyo ang mga diyus-diyosang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Egipto. Ang Panginoon lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod: sa diyus-diyosang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o sa mga diyus-diyosan ng mga Amorreo, na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod.”

Sumagot ang bayan: “Wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga diyus-diyusan. Ang Panginoon, na aming Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Egipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo’y maingatan saanman tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya’t kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos.”

Muling nangusap si Josue sa bayan: “Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon sapagkat siya’y isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga diyus-diyusan, mapopoot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo.”

Sumagot ang mga tao: “Hindi po bale! Basta sa Panginoon kami maglilingkod.”

Sinabi ni Josue: “Kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod sa Panginoon.”

Sumagot naman sila: “Opo! Saksi kami.”

Sinabi uli ni Josue: “Kung gayun, itapon ninyo ang mga diyus-diyosang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel.”

Sumagot uli ang mga tao: “Ang Panginoon ang aming Diyos. Siya ang aming paglilingkuran! Susundin namin ang kanyang mga utos.” Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao; doon sa Siquem, kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa Aklat ng Kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa Banal na Lugar ng Panginoon. At sinabi niya sa lahat: “Tingnan ninyo ang batong ito. Ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo, kapag kayo’y tumalikod sa Diyos.” Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao, at umuwi sila sa kani-kanilang lupain.

Hindi nagtagal at namatay si Josue na anak ni Nun at lingkod ng Panginoon, sa gulang na sandaa’t sampung taon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob.”
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi diwa niya ang sa aki’y umaakay.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras.
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling mo’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

D’yos ko, aking kapalara’y
manahin ang iyong buhay.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 19, 13-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Hesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Hesus, “Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos.” Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Lumapit tayo at ipahayag natin nang may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay.

Ang mga tahanan ng Simbahan nawa’y maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang mga pamilya nawa’y makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig nd Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mag-asawa nawa’y maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga magulang nawa’y pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga, at pagmamahal, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan nawa’y mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y makatanggap ng kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, ang iyong Kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.